การกำหนดค่าให้คอมไพล์เลอร์ CCS ด้วย pre-processor #rom ในการเขียนข้อมูลลง EEPROM
 
     
   
  - การทดสอบการใช้งาน EEPROM โดยให้แสดงผลออกทางจอ PC ผ่าน RS232 (soft ware TX=RA0,RX=RA1)  
     
  ตัวอย่างโปรแกรม EEPROM1.C  
 
//EEPROM1.C
//PIC16F628  EEPROM size 128 00-7Fh
//PIC16F648A EEPROM size 256 00-FFh
//#include <16F628.h>
#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A0, rcv=PIN_A1)

//PIC16 Write Internal EEPROM
#rom 0x2100={0,1,2,3,4} 

//*** MAIN ***
main()
{
int I;

   delay_ms(200);             //Delay for Hardware ready
   printf("*** EEPROM DEMO1***\r\n");
   
   for(i=0;i<5;i++)
    printf("%2X \r\n",read_eeprom(i));  //Read EEPROM Address 00 

   while(1);               //Loop here
}
 
     
  เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน  
 
*** EEPROM DEMO1***
00
01
02
03
04
 
  - อ่านค่าใน EEPROM ที่อยู่ใน address 00-04  
     
  การกำหนดรูปแบบข้อมูล  
     
 
  #rom {"HELLO"}
กำหนดแบบ string
  #rom {'H','E','L','L','O'} กำหนดแบบตัวอักษร
  #rom {1,2,3,4} กำหนดแบบตัวเลขฐาน10
  #rom {0x30,0x31,0x32,0x33,0x34} กำหนดแบบตัวเลขฐาน16