การเขียนข้อมูลลง Internal EEPROM
 
     
  -การใช้ฟังชัน gethex(); (ต้อง #include <input.c>)  
  -ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชั่น DumpEEPROM();  
  - เขียนข้อมูลลงใน address ที่กำหนด  
     
     
  ตัวอย่างโปรแกรม EEPROM2.C  
 
//EEPROM2.C//EEPROM2.c
//#include <16F628.h>
#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A0, rcv=PIN_A1)


#include <input.c>
#rom 0x2100={1,2,3,4}

void DumpEEPROM(void)
{
int vol,i,j,k;

  k=0;
  for(i=0; i<8; ++i)
  {
   printf("%4X: ",k);    //EEPROM in hex
   for(j=0;j<=15;++j)
   {
   printf( "%2X ",read_eeprom(i*16+j));
   if(j==7)
    printf("- ");
   }
   printf("\r\n");
   k+=16;
  }
 printf("\r\n");
}

void main() 
{
BYTE i, j, address, value;

  do 
  {
   DumpEEPROM();
   printf("\r\Address to change: ");
   address = gethex();
   printf("\r\n");

   printf("\r\n%2X:%2X New value:",address,read_eeprom(address));
   value = gethex();
   printf("\r\n");

   write_eeprom( address, value );

  } while (TRUE);
}
 
     
  เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน  
 

0000: 01 02 03 04 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0050: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0060: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0070: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
Address to change: 10

10:FF New value:a3


0000: 01 02 03 04 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF 
0010: A3 FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0050: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0060: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
0070: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
 
  - อ่านค่าใน EEPROM ที่อยู่ใน address 00-7Fh  
  - ป้อนข้อมูล address  
  - ป้อนข้อมูลที่จะเขียน