การใช้ PIC กำเนิดความถี่เพื่อใช้ทดสอบ  
     
   
  - กดปุ่ม 1,2,3 (RA0,RA1,RA2) เพื่อใช้กำเนิดความถี่ 10 Hz,100 Hz, 1KHz ตามลำดับ ออกทางเอาต์พุตขา RB4  
  - กดปุ่ม Reset เพื่อให้หยุดทำงาน  
     
     
   โปรแกรมกำเนิดความถี่  
 
//Pluse generator
//input RA0,RA1,RA2 for 10Hz,100Hz,1KHz
//Output RB4


#include <16F628.h>
//#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP

#define OUTPUT1    PIN_B4

void InitialChip(void)
{
  output_a(0);
  output_b(0);
  set_tris_a(0B11111111);
  set_tris_b(0B01101111);
}

void main()
{
  delay_ms(200);
  InitialChip();

  while(1)
  {
//SW1 10Hz
  if(input(PIN_A0)==0)      //Key press
  {
   delay_ms(100);        //Delay and read again
   if(input(PIN_A0)==0)     //if Key still press
   {
    while(input(PIN_A0)==0);   //wait for release
    while(1)           //Send Pluse loop
    {
    output_bit(OUTPUT1,1);
    delay_ms(50);
    output_bit(OUTPUT1,0);
    delay_ms(50);
    }
   }
  }

//SW1 100 Hz
  if(input(PIN_A1)==0)      //Key press        
  {                             
   delay_ms(100);        //Delay and read again  
   if(input(PIN_A1)==0)     //if Key still press   
   {                            
    while(input(PIN_A1)==0);   //wait for release    
    while(1)           //Send Pluse loop     
    {
    output_bit(OUTPUT1,1);
    delay_ms(5);
    output_bit(OUTPUT1,0);
    delay_ms(5);
    }
   }
  }

//SW1 1KHz
  if(input(PIN_A2)==0)      //Key press        
  {                             
   delay_ms(100);        //Delay and read again  
   if(input(PIN_A2)==0)     //if Key still press   
   {                            
    while(input(PIN_A2)==0);   //wait for release    
    while(1)           //Send Pluse loop     
    {
    output_bit(OUTPUT1,1);
    delay_us(500);
    output_bit(OUTPUT1,0);
    delay_us(500);
    }
   }
  }


  }
}