การคำนวนหาค่า PWM PERIOD และ PWM DUTY CYCLE
 
 
       
 PWM PERIOD เพื่อกำหนดค่าให้รีจีสเตอร์ PR2
           
  XTAL: Hz  
  * Output frequency: Hz    
  PreScaler:      
  PR2 =      
           
 PWM DUTY CYCLE เพื่อกำหนดค่าให้รีจีสเตอร์ (CCPR1L:CCP1X:CCP1Y)
  * PWM Duty cycle: %    
         
           
  (CCPR1L:CCP1X:CCP1Y) =      
           
         
           
    CCPR1L CCP1CON  
     
           
         
 
     
  ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นในฟังชั่น  
 
//40KHz OSC
void InitPWM(void)
{
  PR2   = 24;      //Set TIMER2 frequency
  CCPR1L = 0B00001100;  //Set TIMER2 duty cycle
  CCP1CON = 0B00101111;  //Set x,y CCP1CON<5:4> any CCP1CON<3:0> = 11xx = PWM mode
  TMR2  = 0;      //Clear TMR2 first
  T2CON  = 0B01111000;  //T2CON<0:1>Set prescaler ,T2CON<2>=0 stop Timer2

}