ตัวอย่างการทำงาน CCP1 ร่วมกับ Timer1ใ นโหมดเปรียบเทียบข้อมูล (Compare)  
   
  - การทดสอบการทำงานของ Compare โดยให้แสดงค่าของ timer ผ่านทาง RS232 (soft ware TX=RA0,RX=RA1)
 
  กำหนดให้ CCP1 ทำให้เกิด Interrupt เมื่อรีจิสเตอร์ CCPR1กับ Timer1มีค่าเท่ากัน  
     
     
   ตัวอย่างโปรแกรม  
 
//#include <16F628.h>
#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#define TxD     PIN_A0  
#define RxD     PIN_A1  
#use rs232(baud=9600, xmit=TxD,rcv=RxD) 


int16 time;


#INT_CCP1
void compare_isr() 
{

  time = get_timer1();       // Get Timer1
  printf("Compare set interrupt\r\n");
  printf("Timer1: %lu us\r\n",time);
  disable_interrupts(GLOBAL);    // All interrupts OFF
  disable_interrupts(INT_CCP1);   // Disable interrupt CCP1
}

void main(void) 
{
  setup_ccp1(CCP_COMPARE_INT);   // Interrupt on compare mode
  setup_timer_1(T1_INTERNAL);   // Set up timer to instruction clk

  enable_interrupts(INT_CCP1);   // Enable interrupt CCP1
  enable_interrupts(GLOBAL);    // All interrupts ON

  set_timer1(0);          // Set Timer1
  CCP_1 = 500;           // Set high time limit to 100 us
                  // limit is time/(clock/4)
                  // 500 = .0001*(20000000/4)
  while(TRUE);           //Loop here
} 
 
     
  เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน  
 
Compare set interrupt
Timer1: 540 us
 
     
   - เมื่อใช้สัญญาณนาฬิกา 4 MHz