การใช้งาน Timer1 ด้วยภาษา C
 
     
  การใช้งานฟังก์ชัน  
  setup_timer_1 (mode)  
     
 
mode ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  
  ส่วนควบคุม  
  T1_DISABLED หยุดการทำงานของไทเมอร์1
  T1_INTERNAL ใช้สัญญาณนาฬิกาภายในมีความถี่เท่ากับ fosc/4
  T1_EXTERNAL ใช้สัญญาณนาฬิกาภายนอกแบบไม่ synconize
  T1_EXTERNAL_SYNC ใช้สัญญาณนาฬิกาภายนอกแบบ synconize กับสัญญาณนาฬิกาภายใน
  T1_CLK_OUT Enable ให้ส่งเอาต์พุตออกทาง RB6/T1CKI
     
  ส่วนกำหนดอัตราส่วนปรีสเกลเลอร์  
  T1_DIV_BY_1  
  T1_DIV_BY_2  
  T1_DIV_BY_4  
  T1_DIV_BY_8  
     
 
     
  โดยนำค่าทั้งสองมา OR กัน ด้วยเครื่องหมาย | เช่น  
 
  setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); .ใช้แหล่งสัญญาณนาฬิกาจากภายในและ เลือกเลือกตัวหาร 1:8
 
     
  Interruptจาก Timer1  
  เมื่อการนับเปลี่ยนจาก FFFFhไปเป็น 0000h (overflow ) หากต้องการให้เกิด Interrupt จะต้อง Enable Interrupt ด้วยฟังก์ชั่น  
 
  enable_interrupts(GLOBAL); Enable Interrupt ทั้งหมด
  enable_interrupts(INT_TIMER1); Enable Interrupt Timer1
     
 
     
  - และกำหนด interrupt sevice ด้วยคำสัง #INT_TIMER1 ไว้หน้าฟังชั่น ที่ต้องการให้ทำงานเมื่อเกิด interrupt  
  ในฟังก์ชั่น จะต้องกำหนดค่าเริ่มต้นในการนับใหม่ (Reload )  
     
  โดยปกติแล้ว CCS จะ Clear interrupt เมื่อเข้าสู่ interrupt sevice หากไม่ต้องการให้ complier สร้างคำสั่ง clear ให้ใช้คำสั่ง NOCLEAR ไว้หลัง preprocessor นั้นเช่น  
     
  #INT_TIMER1 NOCLEAR  
     
     
  การเขียนและอ่านค่าจาก Timer1  
 
  set_timer1(0); กำหนดค่าให้ Timer1
  get_timer1(); อ่านค่าจาก Timer1
 
     
     
  ตัวอย่างการใช้งาน Timer1เป็นนาฬิกาจับเวลา  
  ตัวอย่างการใช้งาน Capture ร่วมกับ Timer1เป็นเครื่องนับความถี่