ตัวอย่างการทำงานของ Timer2 ในการวัดคาบเวลา  
   
  - การทดสอบการทำงานของ Timer2 โดยให้แสดงเวลาผ่านทาง RS232 (soft ware TX=RA0,RX=RA1)
 
     
   ตัวอย่างโปรแกรม  
 
//#include <16F628.h>
#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#define TxD     PIN_A0  
#define RxD     PIN_A1  
#use rs232(baud=9600, xmit=TxD,rcv=RxD) 
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP


void main(void) 
{
long time;

 //Set Timer2 No Prescaler 
  setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1);
  printf("*** Timer2 ***\r\n");
  
  set_timer2(0);
  delay_us(25);
  time = get_timer2();
  printf("Time1: %lu us\r\n",time);

  set_timer2(0);
  delay_us(250);
  time = get_timer2();
  printf("Time2: %lu us\r\n",time);

  while(1);  //Loop here
}
 
     
  เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน  
 
*** Timer2 ***
Time1: 25 us
Time2: 250 us
 
     
   - เมื่อใช้สัญญาณนาฬิกา 4 MHz  
  การหน่วงเวลา 25us อ่านได้ 25us  
  การหน่วงเวลา 250 us อ่านได้ 250 us  
     
  การทำงานจะคล้ายกันกับตัวอย่าง Timer0 แต่จะเห็นได้ว่า สามารถวัดได้ถูกต้อง