Thaimicrotron.com : Home
    page1
 
การใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม PICkit 2
 
     
  - โปรแกรม PICkit 2 เป็น dotnet framework 2.0 ดังนั้นจึงต้อง download ไฟล์ PICkit 2 Setup v2.xxx dotNET.zip แล้ว ทำการติดตั้งก่อน (หากเคยลงแล้วไม่จำเป็น ต้องติดตั้งอีก)  
  - หลักจาก download ไฟล์ PICkit 2 Setup v2.xxx.zip แล้วให้ decompress ไฟล์แล้วทำการติดตั้ง  
     
     
  - ให้เสียบสาย USB เข้ากับบอร์ดโปรแกรม  
  - ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน  
   
 
 
 
โปรแกรม PICKIT2
 
     
   - ปกติแล้วโปรแกรม PICKit2 จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต่อไว้โดยอัตโนมัติ หาอุปกรณ์นั้นต่อกับภาคจ่ายไฟไว้เรียบร้อยแล้ว  
     
  การตรวจสอบจากโปรแกรม  
- จากเมนู Tools ให้เลือก Check Communication  
 
 
 
เมนู Tools Check Communication
 
  โปรแกรม PICKit2 จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต่อไว้โดยอัตโนมัติ  
     
  หรือต้องการระบุ device  
  - ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการโปรแกรม PIC16F628  
  - จากเมนู Device Family ให้เลือก Device Midrange  
 
 
 
เมนู Device Midrange
 
     
  รายระเอียดดูได้จาก DeviceFamily  
     
     
  -เมื่อเลือก Device แล้วโปรแกรมจะตรวจสอบและจะแสดง Device ที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติ  
  - นำ HEX ไฟล์ (ไฟล์ที่ผ่านการคอมไพล์แล้ว) จากเมนู File เลือก Import Hex  
 
 
 
เมนู File
 
 
แล้วเลือก Hex ไฟล์ที่ต้องการโปรแกรม
 
     
 
 
     
     
     
 
แล้วกดปุ่ม โปรแกรมจะทำการลบ (Erase) และเขียนให้โดยอัตโนมัติ
 
  เมื่อโปรแรมเขียนเสร็จ
   
  ในขั้นตอนนี้หากไฟล์ได้มีการเปลี่ยนแปลง PICKit2 จะตรวจสอบ วันและเวลาที่คอมไพล์ หากพบการ update จะโหลดไฟนั้นใหม่อีกครั้ง
  ทำให้ไม่ต้องคอยโหลดไฟล์ทุกครั้งที่ทำการโปรแกรม
     
การทำงานของปุ่มต่างๆ
     
  อ่านข้อมูลจาก Device
     
  ลบข้อมูลทั้งหมด
     
  ตรวจสอบว่า Device ว่างอยู่หรือไม่
     
  ทำการอ่าน Hex ไฟล์ แล้วเขียนให้โดยอัตโนมัติ หากพบว่าไฟล์นั้นมีการคอมไพล์ใหม่
ก็จะทำการเขียนให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกดปุ่ม Write บ่อยๆ
     
  อ่านข้อมูลจาก Device แล้วบันทึกเป็น Hex ไฟล์โดยอัตโนมัติ
     
 
ใน Grop Box VDD PICkit2  
  จ่ายแรงดันเฉพาะขณะที่โปรแกรมเท่านั้น
  ให้แรงดันไฟ Target On เพื่อจ่ายไฟให้ Target Board
     
  จะ Reset เฉพาะขณะที่โปรแกรมเท่านั้น
  Reset Target Board แทนการกดปุ่ม Reset (อย่าลืมเอาออกเพราะจะทำให้ MCU ไม่ทำงาน)
    .
  กำหนดระดับแรงดันไฟ Target Board
    (ระดับแรงดันที่ตรวจสอบได้)
     
 
     
   
     
  SMITDH EMSOMBAT ศมิทธิ์ เอมสมบัติ