Thaimicrotron.com : Home
 
 
Page5
 
 
การใช้งาน LCD โมดูล
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผล LCD โมดูลแบบ 4 bit
 
     
  วัตถุประสงค์  
  1). ศึกษาการใช้งานโมดู LCD แบบ 4bit โดยการส่งข้อมูล 2 ครั้งแบบสลับไบท์สูง-ต่ำ  
  2). การเขียนข้อมูลลง DD-RAM ด้วย LCDGotoXY( X, Y)  
     
     
  ดูเพิ่มเติมการใช้งานโมดูล LCD  
 
 
การใช้งาน LCD โมดูลแบบภ 4 bit
 
 
//LCD 4BIT DEMO
//#include <16F628.h>
#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP

//LCD Connection Pin
//E(6)     RB0
//RS(4)    RB1
//R/W(5)    GND
//D0-D7(7-14) RB0-RB7

//Define LCD I/O PIN
//LCD Control
#define LCD_E       PIN_B0
#define LCD_RS       PIN_B1
//LCD Data
#define LCD_D4       PIN_B4
#define LCD_D5       PIN_B5
#define LCD_D6       PIN_B6
#define LCD_D7       PIN_B7

#define LCD_ROW1      0x00
#define LCD_ROW2      0x40
#define LCD_ROW3      0x14
#define LCD_ROW4      0x54

#define LCD_EPLUSE_TM 1

//*** START LCD Command ***
#define LCD_CLEAR_SCREEN  0B00000001
#define LCD_RETURN_HOME  0B00000010

//Entry mode set (BIT2=1)
#define LCD_ENTRY_MODE   0B00000100
#define INCREMENTS_LCD   0B00000010
#define DECREMENTS_LCD   0B00000000
#define NO_SCROLL_LCD   0B00000000
#define SCROLL_LCD     0B00000001

//Display ON/OFF (BIT3=1)
#define DISPLAY_LCD    0B00001000
#define LCD_ON       0B00000100
#define LCD_OFF      0B00000000
#define LCD_CURSOR_ON   0B00000010
#define LCD_CURSOR_OFF   0B00000000
#define LCD_BLINK_ON    0B00000001
#define LCD_BLINK_OFF   0B00000000

//Scroll Display/Shift Cursor (BIT4=1)
#define LCD_SCROLL_SHIFT  0B00010000
#define LCD_SHIFT_CURSOR  0B00000000
#define LCD_SHIFT_DISPLAY 0B00001000
#define LCD_SHIFT_LEFT   0B00000000
#define LCD_SHIFT_RIGHT  0B00000100

//Function set (BIT5=1)
#define LCD_FUNCTION_SET  0B00100000
#define LCD4BIT_MODE    0B00000000
#define LCD8BIT_MODE    0B00010000
#define LCD_LINE1     0B00000000
#define LCD_LINE2     0B00001000
#define LCD_FONT_5X7    0B00000000
#define LCD_FONT_5X10   0B00000100

//Move To CGRAM Address (BIT6=1)
#define LCD_CGRAM_ADDRESS 0B01000000

//Move To DDRAM Address (BIT7=1)
#define LCD_DDRAM_ADDRESS 0B10000000

//*** END LCD Command ***

void InitialChip(void)
{
 setup_comparator(NC_NC_NC_NC);    //Input Digital
 set_tris_b(0B00000000);
  
 output_a(0);
 output_b(0);
}
void LCD_Epluse()
{
 output_bit(LCD_E,1);
 delay_ms(LCD_EPLUSE_TM);
 output_bit(LCD_E,0);
 delay_ms(5);
}

void WriteLCD4Bit(BYTE DAT)
{
 output_bit(LCD_D4,bit_test(DAT,4));
 output_bit(LCD_D5,bit_test(DAT,5));
 output_bit(LCD_D6,bit_test(DAT,6));
 output_bit(LCD_D7,bit_test(DAT,7));
 
 LCD_Epluse();
}
//Write 4 bit Data twice
void WriteLCDData(BYTE DAT)
{
 output_bit(LCD_RS,1);       //Data Mode
 WriteLCD4Bit(DAT);
 swap(DAT);
 WriteLCD4Bit(DAT);
}
//Write 4 bit Command twice
void WriteLCDCmd(BYTE CMD)
{
 output_bit(LCD_RS,0);       //Command Mode 
 WriteLCD4Bit(CMD);
 swap(CMD);
 WriteLCD4Bit(CMD);
}
void InitialLCD(void)
{  
BYTE BITS;

//Prepare LCD Control Logic
 output_bit(LCD_E,0);
 output_bit(LCD_RS,0);       //Command Mode

//Initial LCD send Initial Code 0B00110000 3 time
 WriteLCD4Bit(0B00110000);
 LCD_Epluse();
 WriteLCD4Bit(0B00110000);
 LCD_Epluse();
 WriteLCD4Bit(0B00110000);
 LCD_Epluse();
 //Set as 4 bit
 WriteLCD4Bit(LCD_FUNCTION_SET|LCD4BIT_MODE);
}

//DD-RAM command
void LCDGotoXY(BYTE X,BYTE Y)
{
  X--;                //Adjust to Count number 1...n
  switch(Y)
  {
   case 1:
      WriteLCDCmd(LCD_ROW1|LCD_DDRAM_ADDRESS+X);     //0x00|0x80
      break;
   case 2:
      WriteLCDCmd(LCD_ROW2|LCD_DDRAM_ADDRESS|+X);   //64|0x80
      break;
  }
}
main()
{
  InitialChip();
  delay_ms(200); 
  InitialLCD();
 //Set LCD
  WriteLCDCmd(LCD_FUNCTION_SET|LCD4BIT_MODE|LCD_LINE2|LCD_FONT_5X7);
  WriteLCDCmd(DISPLAY_LCD|LCD_ON|LCD_CURSOR_OFF);
  WriteLCDCmd(LCD_ENTRY_MODE|INCREMENTS_LCD|NO_SCROLL_LCD);
  WriteLCDCmd(LCD_CLEAR_SCREEN);

  LCDGotoXY(2,1);
  printf(WriteLCDData,"Hello");
  LCDGotoXY(9,1);
  printf(WriteLCDData,"LCD 2x16");

  LCDGotoXY(3,2);
  printf(WriteLCDData,"4bit");
  LCDGotoXY(10,2);
  printf(WriteLCDData,"Demo");

  while(1);
}
 
     
  ผลการทดลองจะปรากฏคำว่า  
  "Hello" บรรทัดที่ 1 คอลัมน์ ที่2  
  "LCD 2x16" บรรทัดที่ 1 คอลัมน์ ที่9  
  "4bit" บรรทัดที่ 2 คอลัมน์ ที่3  
  "Demo" บรรทัดที่ 2คอลัมน์ ที่10  
     
   
     
 
SMITDH EMSOMBAT
 
 
ศมิทธิ์ เอมสมบัติ