HARDWARE JDT-2008  
 
 
 
เครื่องโปรแกรม IC JDT-2008
 
     
  อุปกรณ์  
 
 
 
AC-DC ADAPTOR 6V
 
     
  สาย link ระหว่าง PC กับ JDT-2008  
 
 
 
สาย RS232
 
     
  การใช้งาน  
 
  • เสียบสาย RS232 เข้ากับเครื่อง JDT-2008 ส่วนปลายอีกด้านต่อเข้ากับ PC
  • ต่อภาคจ่ายไฟ
 
     
 
 
     
  เมื่อต่อสายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มเรียกให้ software บน PC ทำงาน