การใช้งาน EEPROM ภายใน
 
     
     
  PIC16F628 จะมี EEPROM ขนาด 128 byte มี address 00-7Fh  
  PIC16F648 จะมี EEPROM ขนาด 256 byte มี address 00-FFh  
     
     
  1). การกำหนดค่าให้คอมไพล์เลอร์ CCS ด้วย pre-processor #rom ในการเขียนข้อมูลลง EEPROM  
  เราสามารถให้ตัวโปรแกรมชิพ โปรแกรม EEPROM ไปพร้อมกันการโปรแกรม Code ได้ด้วยคำสั่ง  
  #rom address ={list}  
  โดยที่ PIC16x จะมี address อยู่ที่ 0x2100  
  ส่วน PIC18x จะมี address อยู่ที่ 0xF00000  
  เช่น  
  #rom 0x2100={0,1,2,3,4}  
     
  ฟังก์ชัน  
 

value = read_eeprom (address) อ่านข้อมูล 1 byte จากแอดเดรสที่กำหนด
  write_eeprom (address, value) เขียนข้อมูล 1 byte ลงในแอดเดรสที่กำหนด
     
 
 
     
  ตัวอย่างโปรแกรม  
 
  EEPROM1.C การใช้งาน Pre-processor #rom
    การใช้งานฟังก์ชั่น read_eeprom(address);
     
  EEPROM2.C -การใช้ฟังชัน gethex(); (ต้อง #include <input.c>)
    -ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชั่น DumpEEPROM();
    - เขียนข้อมูลลงใน address ที่กำหนด
  EEPROM3.C -การเขียนข้อมูล float ลง EPPROM
     
  EEPROM4.C การตรวจสอบการเขียนข้อมูลลง EPPROM ด้วย Interrupt